Overige mogelijkheden klachtenbehandeling
Als je een klacht hebt, kan de Klachtencommissie jouw klacht behandelen.
Hier leggen we uit hoe de klachtencommissie werkt.

Wat is de Klachtencommissie?
De Klachtencommissie bestaat uit 5 mensen. Deze mensen werken niet bij Gemiva. De commissie behandelt klachten die per post of per e-mail bij haar zijn binnengekomen.
Heb je een klacht ingediend? Dan krijg je een brief dat je klacht ontvangen is. De Klachtencommissie bespreekt eerst of jouw klacht behandeld kan worden.

Hoe behandelen we jouw klacht?
Het kan zijn dat de Klachtencommissie jouw klacht niet kan behandelen. Met een moeilijk woord is jouw klacht dan ‘niet ontvankelijk’. Dat is bijvoorbeeld als je klacht niet (alleen) over jezelf gaat, maar (ook) over de ervaringen van anderen. Als we jouw klacht niet kunnen behandelen, dan krijg je bericht van de Klachtencommissie. 

In gesprek over jouw klacht
Als we jouw klacht wel kunnen behandelen, volgt er een zitting. Dit betekent dat je in een gesprek over je klacht kan vertellen. Ook de mensen over wie je klaagt mogen hun verhaal vertellen. De Klachtencommissie bespreekt dan wat zij vindt van deze klacht en schrijft een advies.
 
Advies van Klachtencommissie naar Raad van Bestuur
Dit advies gaat in een brief naar de Raad van Bestuur. Jij krijgt deze brief ook. De Raad van Bestuur gaat dan het advies van de Klachtencommissie bespreken. Binnen 6 weken laat de Raad van Bestuur jou weten welke stappen zij gaan zetten om de klacht op te lossen.
 
Hoe dien ik een klacht in bij de Klachtencommissie?
 
De klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersoon voor cliënten kunnen je helpen bij het indienen van je klacht. Je schrijft je klacht op en stuurt deze per post of per e-mail naar:

Klachtencommissie Gemiva-SVG Groep
t.a.v. de heer mr. J.M. van Stel
Postbus 604
2800 AP Gouda
E-mail: klachtencommissie@gemiva-svg.nl
Ontvang je begeleiding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je als je niet tevreden bent of een klacht hebt, ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner. De onafhankelijke cliëntondersteuner is iemand die niet bij de Gemiva-SVG Groep werkt. Deze ondersteuning is gratis.
 
Je kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen over bijvoorbeeld:
  • Het zorgaanbod in de regio, cliëntrechten en wachtlijsten
  • De keuze voor een zorgaanbieder
  • De invulling van de zorg
  • Het ondersteuningsplan
  • Bemiddeling tussen jou en een zorgaanbieder
Waar kun je terecht?
Met een van onderstaande organisaties kun je contact opnemen voor een gesprek met een cliëntondersteuner:

Ontvang je begeleiding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kun je als je niet tevreden bent of een klacht hebt, ook terecht bij de gemeente waar je woont. Iedere gemeente heeft dat weer anders geregeld. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie.

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

Ontvang je begeleiding vanuit de Jeugdwet? Dan kun je als je niet tevreden bent of een klacht hebt terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij werken samen met het Adviespunt Zorgbelang. Voor een vertrouwenspersoon jeugdhulp kun je hen bereiken via telefoon 088 555 1000. Kijk voor meer informatie op www.akj.nl of op www.adviespuntzorgbelang.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp.

Gemeente

Omdat de gemeente waar je woont de jeugdzorg betaalt, kun je ook met hen jouw klacht of onvrede bespreken. Kijk op de website van jouw gemeente voor meer informatie. Voor de gemeente Den Haag en omliggende gemeenten kun je ook naar de jeugdombudsman Den Haag. Kijk voor meer informatie op jeugdombudsman.denhaag.nl.

Vanuit de regering is er de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij letten erop dat de kwaliteit van de zorg in Nederland goed is. Bij deze organisatie kun je ook terecht met klachten of als je niet tevreden bent over de ondersteuning die je ontvangt.

Klacht melden bij Landelijk Meldpunt Zorg

Je kunt bij hen een klacht melden over de gezondheidszorg of jeugdhulp. De IGJ heeft hiervoor een meldpunt: het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij luisteren naar jou en beantwoorden je vragen. Ook geven zij advies over verdere stappen. Zij lossen geen klachten op, maar helpen je wel verder. Zo informeren zij over mogelijkheden om jouw klacht op te lossen en helpen met praktische tips.

Ben je niet tevreden over de behandeling van jouw klacht door onze klachtenfunctionaris of klachtencommissie? (De klachtencommisie vind je bovenaan deze pagina.) Dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Je betaalt dan een bijdrage voor het behandelen van jouw klacht. Deze krijg je terug als de commissie je gelijk geeft.

Als je begeleiding ontvangt vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo), dan kun je niet bij deze commissie terecht. Daarvoor moet je bij de gemeente zijn waar je woont.

Meer informatie vind je via www.degeschillencommissiezorg.nl.

Alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep doen hun best om je goed te ondersteunen. Het is belangrijk dat jij tevreden bent met de zorg en ondersteuning die je krijgt. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Of dat je vindt dat een medewerker van Gemiva een fout heeft gemaakt. We vinden het belangrijk dat je hier open met ons over kunt praten.

Je kan dan terecht bij jouw persoonlijk begeleider of de locatiemanager. Je kunt ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon voor cliënten of de klachtenfunctionaris. Wij doen ons best om samen een oplossing te vinden. Zo willen we voorkomen dat je het nodig vindt de noodklok te luiden. Wil je dat toch doen? Dat kan via onze klokkenluidersregeling.
Klachten onvrijwillige zorg
Heeft jouw vraag, zorg of klacht te maken met onvrijwillige zorg? Dan kun je contact opnemen of worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon voor cliënten Wet zorg en dwang. Jij of jouw vertegenwoordiger hebt bij onvrijwillige zorg recht op ondersteuning van deze vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is in dienst bij een onafhankelijke organisatie.
 
Een gesprek in vertrouwen
De vertrouwenspersoon luistert goed naar jouw verhaal. Zij vertelt niets door aan anderen als jij dat niet wil. Dus ook niet aan jouw begeleider of familie. De vertrouwenspersoon is er voor jou.
Zij kan je ook helpen om een klacht over vrijheidsbeperking in de zorg voor te leggen aan de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie over de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg vind je in hieronder op deze pagina. 

Contactgegevens
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang: Jolanda van der Linden, bereikbaar via telefoon 06 36 08 13 58 of via e-mail j.vanderlinden@zorgstem.nl.
 

De Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg wordt ook wel afgekort met de KCOZ. Deze commissie kan jouw klacht over onvrijwillige zorg behandelen. Je kunt samen met de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang contact opnemen met de KCOZ. Zij kan jou en/ of jouw vertegenwoordiger verder ondersteunen in dit proces.

Meer informatie over de KCOZ vind je op www.kcoz.nl.