Wat waren in 2018 onze doelen en wat hebben we gerealiseerd? Hoe waren onze financiële resultaten? Je leest het in onze jaarverslagen op www.gemiva-svg.nl/jaarverslag. De hoofdlijnen vind je in de samenvattende infographic en in een cliëntversie van het kwaliteitsverslag.

> Download de infographic
> Bekijk de cliëntversie van het kwaliteitsjaarverslag
Naar alle jaarverslagen

In 2018 ondersteunden we 5.126 cliënten. Daarvoor waren 3.402 medewerkers in dienst (2.294 fulltime arbeidsplaatsen). Ook mochten we rekenen op de inzet van 1.711 vrijwilligers.
We zien dat de gemiddelde zorgzwaarte toeneemt. Dat komt ook omdat het aantal cliënten met bekostiging op basis van de Wet langdurige zorg groeit. 

Trots

In het voorwoord van het jaarverslag schrijft de Raad van Bestuur over de kennismaking met een instelling in de buurt van Chicago. “Er valt over en weer veel te leren. Respect voor de eigen wordingsgeschiedenis van ‘de ander’ is daarbij een groot goed. Een zekere bescheidenheid over wat we in de Nederlandse context op het gebied van de ondersteuning voor mensen met een beperking tot stand hebben gebracht siert ons. Maar een beetje trots mogen we met elkaar toch best zijn.” 

Actueel ondersteuningsplan

Eén van onze voornemens voor 2018 was dat ten minste 95% van de cliënten een actueel ondersteuningsplan heeft. Dat is gelukt.

Inzetbaarheid en verzuim

Ons verzuim is in 2018 opgelopen tot 5,8% (2017: 5,1%, 2014: 3,6%). Dat ligt nog altijd lager dan het gemiddelde in de gehandicaptenzorg (2018: 6,3%), maar dat is een schrale troost. We ontwikkelden in 2018 een aanpak om die trend te keren. Die is gericht op vitaliteit en inzetbaarheid. In 2019 maken we een start met de uitwerking hiervan. 

Financiën

De Gemiva-SVG Groep staat er financieel stabiel en goed voor. Met een omzet van € 171,6 miljoen hadden we een resultaat van € 1,9 miljoen (1,1%) Het exploitatieresultaat is iets lager dan in 2017. Vanwege onze maatschappelijke functie beschouwen we dat niet als een probleem. We blijven sturen op meerjarige positieve resultaten. 

Teamie

In 2018 hebben we breed ervaring opgedaan met de Teamie. Daarmee kan een team op een laagdrempelige manier de teamsamenwerking aan de orde stellen en daarover praktische verbeterafspraken maken. In totaal is er in 2018 180 maal van dat instrument gebruik gemaakt. We gaan de ervaringen nog evalueren, maar tot nu toe horen we vooral enthousiaste verhalen. 

Goede voornemens 2019

In het jaarverslag lees je ook onze voornemens voor 2019. Een paar van die voornemens:
 • We gaan kijken hoe we ons contact met de vertegenwoordigers van cliënten kunnen verbeteren. Zodat we elkaar beter begrijpen en weten wat we aan elkaar hebben.
 • We gaan werken aan een nog groter gevoel van veiligheid en betrokkenheid binnen de Gemiva-SVG Groep.
 • We onderzoeken het nut van de Teamie.
 • We gaan bedenken hoe we medewerkers nog beter kunnen scholen.
 • We geven extra aandacht aan drie onderdelen uit ons meerjarenperspectief:
  • werken volgens de bedoeling;
  • zelfreflectie en ontwikkelgesprek;
  • dienend leiderschap.