Je vindt op deze pagina geen antwoord op alle vragen. Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Neem contact op met de persoonlijk begeleider of locatiemanager. Mis je een antwoord op jouw vraag op deze site, mail dan naar communicatie@gemiva-svg.nl.

Algemeen
Ja. De adviezen voor het reizen in binnen- en buitenland gelden voor alle burgers en dus ook voor onze cliënten. Het reisadvies voor veel landen is aangepast: zogenoemde ‘gele’ landen (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s) werden ‘oranje’(vakantiereizen afgeraden) of erger nog ‘rood’ (niet reizen). Terughoudendheid met het reizen naar het buitenland is daarom geboden.
We raden dringend aan de reisadviezen van de rijksoverheid op te volgen. Je vindt die bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Houd goed in de gaten hoe het gaat in dat land voor wat betreft de ontwikkeling van het coronavirus.

Wij willen het graag weten wanneer een cliënt op vakantie gaat naar een gebied dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment afraadt (oranje of rood). In dat geval mag de cliënt onze locatie namelijk pas weer bezoeken als het na thuiskomst 10 dagen in quarantaine is geweest. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid die u kunt vinden op www.nederlandwereldwijd.nl.

Ouders/vertegenwoordiger kunnen dit laten weten aan de persoonlijk begeleider. We kunnen dan individuele afspraken maken over het moment dat we de cliënt weer terug kunnen verwachten.

Thuisquarantaine
De tien dagen thuisquarantaine als je uit een oranje/rood gebied komt, gelden ook als er geen klachten zijn. Als iemand tijdens de thuisquarantaine klachten ontwikkelt passend bij COVID-19 geldt: laat je zo snel mogelijk testen. Is de uitslag negatief? Ook dan word je geacht 10 dagen in thuisquarantaine te blijven om de risico’s op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. De test is immers een momentopname, ook na een negatieve uitslag is het mogelijk dat iemand toch besmet is met het virus en alsnog klachten ontwikkelt.

Voor cliënten en ouders/verwanten geldt: neem contact op met de persoonlijk begeleider of locatiemanager.
Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Het virus maakt ons kwetsbaar en vanzelfsprekendheden staan op losse schroeven. Natuurlijk kun je hierover spreken met iemand van een levensbeschouwelijke organisatie waar je al bekend bent, zoals een kerk, moskee of humanistisch verbond. Veel van deze gemeenschappen bieden nu ook telefonisch contact aan en contact via videobellen.
Je kunt eventueel ook een geestelijk verzorger vinden via de website van Geestelijke Verzorging Nederland. Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen.
Op de website van de VGN vind je veel antwoorden en tips speciaal gericht op de gehandicaptenzorg.
De meeste vragen en antwoorden over het Coronavirus vind je op de website van het RIVM.
Woonlocaties
Vanaf 1 juli 2020 zijn er geen centrale beperkingen meer voor bezoek/logeren op of vanuit onze woonlocaties. Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Die afspraken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.
De algemene bezoekregels blijven van toepassing.
Ja dat mag, onder een aantal voorwaarden:
 • Met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zijn afspraken gemaakt over de individuele bezoekregeling. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in het ondersteuningsplan.
 • Bezoekers houden zich aan onze algemene bezoekregels.
 • Verder zijn er geen algemene beperkingen meer. De enige restrictie is de locatie zelf. Er kan bijvoorbeeld een beperkt aantal mensen tegelijk in de locatie aanwezig zijn. De locatiemanager bespreekt met de lokale medezeggenschapsraad wat in de locatie kan. Daarna worden per cliënt afspraken gemaakt.
 • Bezoek vindt alleen plaats op afspraak.
 • Wanneer in de locatie sprake is van (een verdenking van) corona, kan het voorkomen dat bezoek tijdelijk niet mogelijk is.
Ja, dat mag, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn met de begeleider afspraken gemaakt over het logeren.
 • De cliënt heeft geen klachten op het moment dat hij uit logeren gaat. 
 • Als de cliënt tijdens de logeerpartij klachten ontwikkelt, of die bij terugkeer blijkt te hebben, wordt hij getest. Hij blijft dan op het logeeradres tot de testuitslag bekend is.
 • Woont een cliënt in een locatie voor groepswonen en blijkt tijdens zijn of haar logeerpartij (of vakantie) dat in de woning een of meerdere positief geteste bewoners zijn? Dan kan het nodig zijn dat de bewoner op zijn of haar logeeradres (of een andere plaats) verblijft tot de periode van isolatie/quarantaine op de woonlocatie is verstreken. Wij besluiten hierover in nauw overleg met de GGD.
In principe mag een cliënt wat elke burger mag. Zolang hij zich aan de regels houdt die voor elke burger gelden: houd 1,5 meter afstand, mijd drukke plekken, maak eerst een afspraak als je naar de kapper wilt.
Om de gezondheid en veiligheid van de cliënt, medebewoners en medewerkers te borgen heeft de begeleider;
 • met de cliënt de algemene regels besproken;
 • zo nodig en mogelijk (binnen de reële mogelijkheden van het team/de locatie) begeleiding of training/instructie aangeboden;
 • gecheckt of de cliënt klachten heeft op het moment dat hij naar de afspraak gaat. Zo ja, de cliënt blijft thuis, de afspraak wordt afgezegd, de cliënt wordt getest.
Kinderdagcentra
Logeren
Dagbesteding volwassenen
Invulling van de dagbesteding zal anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die nog niet naar de vertrouwde locatie voor dagbesteding kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding geboden, bijvoorbeeld op de eigen woonlocatie. In samenspraak met de cliënt/vertegenwoordiger kijken we naar de best mogelijke invulling.
Uitgangspunt is dat cliënten met klachten thuisblijven en zich laten testen. De cliënt blijft dus thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius of koorts. In afwachting van de uitslag van de test, komt de cliënt niet naar de dagbesteding.
Ook als een huisgenoot of medebewoner van een cliënt verkoudheidsklachten heeft, gecombineerd met koorts, komt de cliënt ook niet naar de dagbesteding.

Als een cliënt gedurende de dag verkoudheidsklachten ontwikkelt, wordt die cliënt direct geïsoleerd en moet hij/zij zo snel mogelijk naar huis.
Testen
Ons beleid is erop gericht dat iedereen, medewerkers en cliënten, met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus zich laat testen. 
In de eerste plaats volg je de instructies van de GGD op. We vragen je om ook de leidinggevende te informeren van de locatie waar jij of je kind/verwant gebruik van maakt. De locatie kan dan - zo nodig in overleg met een van onze artsen - nagaan wat dit betekent voor de locatie.
We willen graag dat cliënten met klachten die op corona duiden snel worden getest. We vragen niet van medewerkers met hun eigen vervoermiddel met de cliënt door de teststraat te rijden. De GGD heeft mobiele testteams ter beschikking. Uitzonderingen daargelaten zullen we daar gebruik van maken.
 
Een cliënt wordt geïsoleerd als de (huis)arts of de GGD de opdracht tot isolatie geeft. 
Besmetting op een locatie
Wij volgen dan de instructies van de GGD op. Wat dat praktisch gezien betekent, hangt van de situatie en de locatie af. We informeren de direct betrokken cliënten, verwanten en medewerkers.

Cliënt

 • Woonlocatie: bewoner wordt geisoleerd verzorgd, huisgenoten gaan in quarantaine, we werken volgens ons protocol 'positieve coronatest bewoner'.
 • Activiteitencentrum, logeren, kinderdagcentrum: Cliënt blijft thuis. We werken samen met de GGD. Zij zullen bron- en contactonderzoek doen. In geval van meerdere positieve testuitslagen binnen hetzelfde activiteitencentrum is maatwerk nodig. We overleggen met de GGD.
 • Ambulante dienst: Ambulante ondersteuning op afstand.

Medewerker

 • Medewerker werkt niet. We werken mee aan bron- en contactonderzoek. Daarbij werken we samen met de GGD.

Als een cliënt op de woonlocatie klachten heeft die kunnen wijzen op corona, blijft de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen kamer. In overleg met de huisarts wordt het verdere medische beleid bepaald. De cliënt wordt getest. Bij een positieve uitslag blijft de bewoner in isolatie tot minstens 7 dagen na het begin van de klachten en als hij of zij minstens 48 uur koortsvrij en 24 uur klachtenvrij is

Bij de cliënten die in groepsverband wonen, is de situatie het meest vergelijkbaar met die van een gezin: de cliënten zonder klachten mogen nog wel naar buiten als de bewoner met klachten GEEN koorts heeft, maar beperken zich in hun contacten met de buitenwereld. Heeft de zieke huisgenoot koorts, dan blijven bij groepswonen ook de medebewoners in quarantaine.