Kijken naar wat wél kan. We hebben op basis van de aanwijzingen van het RIVM, de maatregelen van de regering en de richtlijnen van onze banchevereniging VGN onze eigen routekaart veroepelingen coronamaatregelen gemaakt. In dit document zie je in één oogopslag welke versoepelingen we voor wie en wanneer doorvoer(d)en.
Je vindt op deze pagina geen antwoord op alle vragen. Heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Neem contact op met je persoonlijk begeleider of locatiemanager. Mis je een antwoord op jouw vraag op deze site, mail dan naar communicatie@gemiva-svg.nl.

Routekaart versoepelingen coronamaatregelen

Woonlocaties
Vanaf 1 juli 2020 zijn er geen centrale beperkingen meer voor bezoek/logeren op of vanuit onze woonlocaties. Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de cliënt en/of zijn ouders/verwanten. Die afspraken leggen we vast in het ondersteuningsplan. Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek in goede banen te leiden.
De algemene bezoekregels blijven van toepassing.
 • We regelen – eventueel in overleg met een arts als we twijfelen aan de aard van de klachten -  dat de bewoner wordt getest.
 • Tot de uitslag bekend is, blijft de bewoner in quarantaine op zijn kamer of appartement. Als medewerkers binnen de 1,5 meter zorg moeten verlenen, gebruiken zij persoonlijke beschermingsmiddelen volgens protocol. De cliënt moet afgescheiden blijven van de anderen, maar hoeft niet opgesloten te worden in de eigen kamer. Hij/zij kan bijvoorbeeld wel – los van de andere cliënten - een luchtje scheppen in de tuin.
 • Ook de andere cliënten die achter dezelfde voordeur met de te testen bewoner samenwonen, blijven binnen. Zij gaan niet naar de dagbesteding.
 • In deze periode is de bezoekregeling voor alle bewoners achter de voordeur opgeschort.
 • Als de bewoner die getest wordt (ook in de periode dat de uitslag nog niet bekend is) een eigen opgang heeft, brengen we in overleg met een arts de risico’s voor andere bewoners in beeld. Als we menen dat er sprake is van een aanzienlijk risico dat ook zij besmet kunnen zijn (ook al zijn er nog geen klachten) dan gaan ook zij in quarantaine. 
 • Is de uitslag van de test positief dan overleggen we met de GGD over de maatregelen. De hele locatie gaat dan in quarantaine.
 • Is de uitslag van de test negatief dan heffen we de quarantaine op. De bezoekregeling kan weer doorgang vinden.
Ja dat mag, onder een aantal voorwaarden:
 • Met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zijn afspraken gemaakt over de individuele bezoekregeling. Deze afspraken zijn ook vastgelegd in het ondersteuningsplan.
 • Bezoekers houden zich aan onze algemene bezoekregels.
 • Verder zijn er geen algemene beperkingen meer. De enige restrictie is de locatie zelf. Er kan bijvoorbeeld een beperkt aantal mensen tegelijk in de locatie aanwezig zijn. De locatiemanager bespreekt met de lokale medezeggenschapsraad wat in de locatie kan. Daarna worden per cliënt afspraken gemaakt.
 • Bezoek vindt alleen plaats op afspraak.
Ja, dat mag vanaf 15 juni, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn met de begeleider afspraken gemaakt over het logeren.
 • De cliënt heeft geen klachten op het moment dat hij uit logeren gaat. 
 • Als de cliënt tijdens de logeerpartij klachten ontwikkelt, of die bij terugkeer blijkt te hebben, wordt hij getest. Hij blijft dan op het logeeradres tot de testuitslag bekend is.
Vanaf 15 juni mag een cliënt met familie op vakantie gaan onder de volgende voorwaarden:
 • We vertrouwen erop dat de cliënt en degenen waarmee hij op vakantie gaat, de algemeen geldende regels volgen.
 • De cliënt heeft bij vertrek geen klachten en dat geldt ook voor zijn reisgenoten. Zijn er wel klachten (cliënt), dan wordt hij getest. De vakantie kan pas doorgaan als er een negatieve testuitslag is. (We gaan ervan uit dat ook reisgenoten met klachten zich laten testen.)
De cliënt die met klachten terugkeert, wordt getest en gaat in afwachting van de testuitslag in quarantaine. Bij een positieve uitslag volgt overleg met de GGD en isolatie volgens protocol. 
Vanwege de coronamaatregelen besloot een aantal families in maart hun kind/verwant op te vangen in hun eigen woning. Deze families kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten in levensonderhoud. Meer informatie over het declareren van onkosten vind je hier.
In principe mag een cliënt wat elke burger mag. Zolang hij zich aan de regels houdt die voor elke burger gelden: houd 1,5 meter afstand, mijd drukke plekken, maak eerst een afspraak als je naar de kapper wilt.
Om de gezondheid en veiligheid van de cliënt, medebewoners en medewerkers te borgen heeft de begeleider;
 • met de cliënt de algemene regels besproken;
 • zo nodig en mogelijk (binnen de reële mogelijkheden van het team/de locatie) begeleiding of training/instructie aangeboden;
 • gecheckt of de cliënt klachten heeft op het moment dat hij naar de afspraak gaat. Zo ja, de cliënt blijft thuis, de afspraak wordt afgezegd, de cliënt wordt getest.
Kinderdagcentra
Op 11 mei openden onze kinderdagcentra hun deuren voor de kinderen tot en met 12 jaar. We volgden daarmee het landelijk beleid voor de kinderopvang en het (speciaal) onderwijs. Vanaf 2 juni konden we ook de jongeren van 13 jaar en ouder weer verwelkomen.
 
Ouders die hun kind zelf naar het kinderdagcentrum of activiteitencentrum brengen, terwijl dat normaal via het groepsvervoer geregeld is, kunnen kosten declareren.

Informatie hierover leest u op deze pagina.
 
Logeren
Ook bij onze logeerhuizen kiezen we voor een gecontroleerde start.
Vanaf 18 mei komen onze jongste cliënten (t/m 12 jaar) weer logeren. Vanaf uiterlijk 2 juli kunnen wij logés van alle leeftijden weer ontvangen in onze logeerhuizen.
Dagbesteding volwassenen
Vanaf 1 juni is voor iedere cliënt op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. Duidelijk is dat, zolang de algemene maatregelen in Nederland gelden, dit consequenties heeft voor de dagbesteding. Invulling van de dagbesteding zal anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt voor de cliënten die nog niet naar de vertrouwde locatie voor dagbesteding kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding geboden, bijvoorbeeld op de eigen woonlocatie. In samenspraak met de cliënt /vertegenwoordiger kijken we naar de best mogelijke invulling.
Uitgangspunt is dat cliënten met klachten thuisblijven en het activiteitencentrum niet betreden. 

Als er sprake is van:        
 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, komt de cliënt niet naar de dagbesteding.
 • Ook als er dergelijke verkoudheidsklachten zijn bij huisgenoten of medebewoners van een cliënt, komt de cliënt niet naar de dagbesteding.
 • Als er sprake is van koorts of een vermoeden van corona, dan wordt er getest. In afwachting van de uitkomst van de test komt de cliënt niet naar de dagbesteding.
Het kan voorkomen dat klachten zich gedurende de dag ontwikkelen. In dat geval wordt de cliënt direct geïsoleerd en moet hij/zij zo snel mogelijk naar huis.
Ambulante dienst
Het uitgangspunt in onze ambulante dienstverlening is dat we contact onderhouden via telefoon, beeldbellen en/of Skype, tenzij dit niet mogelijk is.
In onze verantwoordelijkheid de verspreiding van het coranavirus zo veel mogelijk tegen te gaan, beperken we fysiek contact met onze cliënten. Het uitgangspunt is daarom dat we contact onderhouden via telefoon, beeldbellen en/of Skype waar dat mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan vindt ondersteuning weer thuis plaats met inachtneming van de 1,5-meterregel en de algemene hygiënemaatregelen. Alleen het contact met kinderen kan ook binnen de 1,5 meter plaatsvinden.
 
Testen
Ons beleid is erop gericht dat iedereen, medewerkers en cliënten, met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus zich laat testen. 
In de eerste plaats volg je de instructies van de GGD op. We vragen je om ook de leidinggevende te informeren van de locatie waar jij of je kind/verwant gebruik van maakt. De locatie kan dan - zo nodig in overleg met een van onze artsen - nagaan wat dit betekent voor de locatie.
We willen graag dat cliënten met klachten die op corona duiden snel worden getest. We vragen niet van medewerkers met hun eigen vervoermiddel met de cliënt door de teststraat te rijden. De GGD geeft aan over mobiele testteams te beschikken. Uitzonderingen daargelaten zullen we daar gebruik van maken.
 
Een cliënt wordt geïsoleerd als de (huis)arts of de GGD de opdracht tot isolatie geeft. Uitgebreide informatie vind je in het document isolatiemaatregelen corona.
Besmetting op een locatie
Wij volgen dan de instructies van de GGD op. Wat dat praktisch gezien betekent, hangt van de situatie en de locatie af. We zullen daarover natuurlijk de direct betrokkenen informeren.

Cliënt

 • Woonlocatie: zie Handreiking positieve coronatest bewoner.
 • Activiteitencentrum: Cliënt blijft thuis. We werken samen met de GGD. Zij zullen bron- en contactonderzoek doen. In geval van meerdere positieve testuitslagen binnen hetzelfde activiteitencentrum is maatwerk nodig. We overleggen met de GGD.
 • Ambulante dienst: Ambulante ondersteuning op afstand.

Medewerker

Zie stroomdiagram testbeleid en inzet medewerker.

Als een cliënt op de woonlocatie koorts heeft, blijft de cliënt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen kamer. In overleg met de huisarts wordt het verdere medische beleid bepaald. Strikte isolatie van de cliënt gebeurt alleen wanneer een arts daar opdracht toe geeft.

Bij de cliënten die in groepsverband wonen, is de situatie het meest vergelijkbaar met die van een gezin: de cliënten zonder klachten mogen in dit geval nog wel naar buiten maar beperken zich in hun contacten met de buitenwereld.
Zieke cliënten die in een appartement wonen, blijven zoveel mogelijk in het appartement. Op deze manier is er zo min mogelijk contact met anderen en worden verdere besmettingen voorkomen.

Algemeen
De versoepelingen voor het reizen naar het buitenland gelden voor alle burgers en dus ook voor onze cliënten. We raden dringend aan de reisadviezen van de rijksoverheid op te volgen. Je vindt die bijvoorbeeld via de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Houd goed in de gaten hoe het gaat in dat land voor wat betreft de ontwikkeling van het coronavirus.
Wil je naar een land dat het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment nog afraadt? Dan mag de cliënt onze locatie pas weer bezoeken na een quarantaine van twee weken.
Voor cliënten en ouders/verwanten geldt: neem contact op met de persoonlijk begeleider of locatiemanager.
Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Het virus maakt ons kwetsbaar en vanzelfsprekendheden staan op losse schroeven. Natuurlijk kun je hierover spreken met iemand van een levensbeschouwelijke organisatie waar je al bekend bent, zoals een kerk, moskee of humanistisch verbond. Veel van deze gemeenschappen bieden nu ook telefonisch contact aan en contact via videobellen.
Je kunt eventueel ook een geestelijk verzorger vinden via de website van Geestelijke Verzorging Nederland. Geestelijk verzorgers bieden ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen.
Op de website van VGN vind je veel antwoorden en tips speciaal gericht op de gehandicaptenzorg.
De meeste vragen en antwoorden over het Coranavirus vind je op de website van het RIVM.