Stichting Marjan heeft tot doel het beheren van vermogen afkomstig van de oprichters en het doen van uitkeringen van de rente- en dividendopbrengsten van dit vermogen aan hun dochter Marjan en bij haar ontstentenis aan de ANBI Stichting Gemiva-SVG Groep en bij ontstentenis van deze stichting een soortgelijke ANBI-stichting met als doel de belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

  • de heer A.G. de Boer, voorzitter
  • de heer H. van Putten, penningmeester
  • de heer E.J. de Vogel, secretaris
  • mevrouw H. Bergvelt-Broens


De bestuursleden ontvangen geen loon, vakantiegelden, onkostenvergoeding of wat voor bevoordeling dan ook. De stichting heeft geen medewerkers.

Onze gegevens zijn: RSI/Fiscaal nummer  8088.1.441

Lees ook de statutenwijziging van 28 november 2014.
 

Activiteiten

De aktiviteiten van de stichting beperken zich tot het beheren van vermogen, het doen van uitkeringen van 90% van het ontvangen dividend en/of de rente naar de in de statuten vermelde stichting.

Beleidsplan

Het beleid is erop gericht het vermogen van de Stichting Marjan te beheren, waar mogelijk te vergroten teneinde 90% van het bruto dividend en/of 90% van de bruto renteopbrengsten te verhogen om deze te kunnen overmaken aan de in de statuten genoemde stichting.


Financieel / ANBI overzicht 2018