De Gemiva-SVG Groep beschikt over één crisisplaats. Het gaat om een appartement dat onderdeel uitmaakt van Jakweide 105, een locatie op het terrein van Swetterhage, te Zoeterwoude. 

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor de gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs, deze zijn landelijk aangesteld. De crisisregisseur is de eerste contactpersoon bij een crisissituatie en toetst of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg nodig is; crisisopname en/of inzet van het Crisis- en OndersteuningsTeams (COT). De crisisregisseur kan ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. 

Het COT is een team samengesteld uit ervaren professionals en heeft als doel; het voorkomen of verkorten van de crisisplaatsing en bevorderen van succesvolle terugplaatsing gericht op cliënt en context. Dit doen zij door observatie, advies, boventallig meelopen, coaching en aanvullende diagnostiek, zij nemen de zorg niet over.

Zorgbemiddeling kan vóór aanmelding bij de crisisregisseur benaderd worden om enige informatie te verstrekken over de plek en voorlichting te geven over de procedure.
De crisiszorg is erop gericht om een cliëntsituatie te stabiliseren en/of acute dreiging af te wenden, zodat de cliënt weer terug kan naar reguliere zorg. Bij een interne crisis is het van belang na te gaan of er op de huidige locatie aanpassingen mogelijk zijn, zodat crisisplaatsing voorkomen kan worden. Is dit niet mogelijk dan onderzoekt de zorgbemiddelaar van de betreffende regio waar de crisis is, of er mogelijkheden zijn binnen de organisatie, zodat crisisplaatsing niet nodig is. Als dit beiden niet mogelijk is dan kan er aangemeld worden bij de crisisregisseur.

Crisisplaatsing is aan strenge vastgestelde procedures gebonden. 

  • Een crisis opname is alleen aan de orde bij een acute crisis en niet bij een geleidelijke achteruitgang.
  • Om gebruik te kunnen maken van de crisisplek dient er een Wlz-indicatie aanwezig te zijn of er moet de verwachting zijn dat het CIZ binnen 14 dagen na crisismelding een Wlz-indicatie zal afgeven. 
  • De crisisplaatsing is, in de eerste plaats, voor maximaal zes weken. Verlenging met maximaal 6 weken is slechts mogelijk indien er een schriftelijk bewijs is, waaruit blijkt dat er doorplaatsing naar reguliere zorg kan plaatsvinden tijdens of direct na afloop van de verlenging. Beoordeling van de verlenging is aan de crisisregisseur.
  • De dossierhouder is verantwoordelijk voor het vinden van een vervolgplek. 
  • Een crisisplaats duurt nooit langer dan 12 weken. 

De zorgbemiddelaar van regio 4 is de centrale persoon binnen de Gemiva-SVG Groep die informatie kan geven over de crisisplaats. Bij afwezigheid van deze zorgbemiddelaar is er altijd een vervangende zorgbemiddelaar beschikbaar. 

  • Zorgbemiddeling is op kantoortijden bereikbaar op 088 205 24 00.
  • Crisisregisseur is op kantoortijden bereikbaar T: 071 582 58 87     
  • E-mail crisisvg@zorgenzekerheid.nl

Via onderstaande link is de folder over de crisisregeling en het COT online beschikbaar.

Krijg je vragen over deze dienst?
Verwijs dan naar onze zorgbemiddelaars, tel: 088 205 24 00.