Hoe zijn het bestuur en toezicht bij Gemiva geregeld? Hoe brengt de organisatie de Governancecode Zorg in de praktijk? Dit hebben we vastgelegd in onderstaande documenten.

Jaarverslag

Over de toepassing van de Zorgbrede Governance Code (ZGC) en de genoemde reglementen en beleidsdocumentatie doen wij jaarlijks verslag in ons Jaarverslag. Daarin vind je ook de namen en functies van onze toezichthouders en bestuurders en de door hen uitgeoefende (en door de Raad van Toezicht geaccordeerde) nevenfuncties.

Onkosten Raad van Bestuur

Jaarlijks publiceren we een overzicht met declaraties kosten en onkosten van de Raad van Bestuur. Niet omdat het verplicht is, maar om tegemoet te komen aan vragen die we hierover krijgen, bijvoorbeeld van media.

Wnt-gegevens bestuurders en toezichthouders

Gegevens over de honorering van bestuurders en toezichthouders publiceren wij in onze jaarrekening. Onze jaarrekeningen over de achterliggende zeven jaar vindt u via DigiMV, de landelijke site met verantwoordingsdocumenten van zorginstellingen.

Vragen

Roepen bovenstaande documenten vragen op, dan stellen we het op prijs als je die aan ons stelt. Je kunt dat doen door een mail te sturen naar secretariaat@gemiva-svg.nl.