Hier vind je ons organisatieschema en een toelichting daarop.


Je kunt het organisatieschema ook downloaden:

Toelichting op het organisatieschema

Bij Gemiva gaat het om ondersteuning van mensen. Die komt tot stand in de dialoog tussen de cliënt, onze medewerkers, de naaste verwanten van de cliënt en belangrijke anderen in zijn netwerk.

Bij de ondersteuning van de cliënt zijn meestal meerdere medewerkers betrokken. De persoonlijk begeleider is het eerste aanspreekpunt. Hij coördineert de inzet van zijn collega’s. We werken zo veel mogelijk samen met mantelzorgers en vrijwilligers.

Locatie

De (persoonlijk) begeleiders zijn onderdeel van een team. Zo’n team staat onder leiding van een locatiemanager. Die heeft de leiding over één of meerdere locaties. Of een ambulante dienst.
De locatiemanager geeft ook leiding aan andere medewerkers. Bijvoorbeeld huishoudelijk medewerkers, administratief medewerkers of vervoersbegeleiders.

Regio

Gemiva is georganiseerd in negen regio’s. Die sluiten aan bij de indeling van gemeenten of samenwerkende gemeenten. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor dienstverlening in zijn regio. Hij stuurt de locatiemanagers aan. Hij is ook de gesprekspartner voor financiers, samenwerkingspartners en andere externe relaties.

Behandeling & Ondersteuning

Bij de afdeling Behandeling & Ondersteuning werken zorginhoudelijke specialisten. Bijvoorbeeld artsen, gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en bewegingsagogen. Zij ondersteunen de cliënt én (persoonlijk) begeleiders met hun deskundigheid.

Servicecentrum

Medewerkers van het Servicecentrum ondersteunen de leidinggevenden en medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, ict, personeelsbeleid, scholing, vastgoed & faciliteiten, kwaliteit, zorgbemiddeling & zorgcontractering, technische dienst en communicatie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Gemiva.

Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur doet zijn werk onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Medezeggenschapsorganen

Gemiva heeft een Ondernemingsraad (OR). Die komt op voor de belangen van medewerkers.
Ook cliënten en/of hun verwanten praten mee via een medezeggenschapsraad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) overlegt namens alle cliënten en hun vertegenwoordigers met de Raad van Bestuur. De Lokale Medezeggenschapsraad (LMR) overlegt met de locatiemanager.