Wij willen graag weten hoe cliënten, hun vertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers over ons denken. Daarom vragen we hen dat regelmatig. Ook de overheid vindt het erg belangrijk dat wij dit doen. Hier publiceren we de resultaten van diverse onderzoeken.

Inspectiebezoek locatie

Verslag inspectiebezoek 'versterken positie cliënt en zijn netwerk' 

“Twee speerpunten uit de visie van Gemiva zijn: ‘zo veel mogelijk regie over je eigen leven’ en ‘leven in contact met anderen’. Gemiva brengt deze twee speerpunten zichtbaar in praktijk.” Deze conclusie trekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na een bezoek aan het Servicecentrum in Gouda op 20 september 2016. Daar sprak ze met drie cliënten, twee cliëntvertegenwoordigers en drie medewerkers. Het bezoek ging over het versterken van de positie van de cliënt en zijn netwerk.

Het verslag van het bezoek vind je via deze link. Op pagina 4 staat een samenvatting van de bevindingen. 

Rapport inspectiebezoek aan Franse Zoom 8

Op 20 oktober 2015 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onaangekondigd bezoek aan één van de woningen van onze locatie Fransezoom/IJsselhage in Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdens dit bezoek ging de IGJ na of deze locatie voldoet aan wet- en regelgeving en belangrijke normen voor goede zorg. De IGJ heeft haar bevindingen vastgelegd in een rapportage die voor commentaar is voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De IGJ beoordeelt de kwaliteit van de zorg die in de woning wordt geboden als voldoende. Gemiva hoeft daarvoor geen verbeterplan op te stellen.

Prestaties

Gemiva heeft in 2016 meegewerkt aan de vernieuwing van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hierin staan de landelijke afspraken over het verbeteren van de kwaliteit in de gehandicaptensector. Het kwaliteitskader geldt vanaf 2017 voor de hele gehandicaptenzorg.

Het kwaliteitskader is gericht op intern verbeteren. Daarover legt iedere organisatie verantwoording af aan de buitenwereld. Wij doen dat in ons kwaliteitsjaarverslag.

In dit jaarverslag lees je:
  • Hoe we de kwaliteit rond de individuele persoon organiseren.
  • Wat cliënten vinden van de ondersteuning en van hun kwaliteit van bestaan (uitkomsten Dit vind ik ervan).
  • Hoe onze teams gewerkt hebben aan zelfreflectie en welke verbeterpunten bij veel teams naar voren kwamen.

Cliënttevredenheid

Wij meten de tevredenheid van de mensen die we ondersteunen. We maken daarvoor gebruik van de methode 'Dit vind ik ervan'.

Deze methode brengt de ervaringen van cliënten in beeld. Het is een manier van werken die het gesprek tussen de cliënt en begeleider ondersteunt. De informatie gebruiken we voor de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. Daarnaast verzamelen we met deze aanpak gegevens voor de landelijke kwaliteitsmeting.

Lees meer over 'Dit vind ik ervan'

De resultaten van 'Dit vind ik ervan' kun je ieder jaar terug vinden in ons kwaliteitsjaarverslag. Kijk daarvoor op de pagina met onze jaarverslagen.
 

Medewerkerstevredenheid

In mei 2019 voerde Effectory onderzoek uit naar de tevredenheid van medewerkers.

Resultaten MTO

Over de resultaten van het medewerkersonderzoek 2019 mogen we best tevreden zijn. Qua bevlogenheid scoren we op het niveau van de sector en doen we het even goed als bij de meting van 2016. Ook qua betrokkenheid is onze score ten opzichte van de meting 2016 gelijk gebleven. We doen het op dat punt zelfs fors beter dan de sector. Datzelfde geldt voor de algehele tevredenheid van medewerkers. Ook met de waardering voor ons werkgeverschap staan we er heel behoorlijk op. Het levert ons voor de tweede keer het beste werkgeverskeurmerk op!
Voor de goede orde: het bovenste kleine rondje is de vorige meting van 2016 en het onderste kleine rondje is de benchmark (gemiddelde van de branche Gehandicaptenzorg).
   

 

Estafette inzetbaarheid  

Mede op initiatief van de OR starten we in de zomer 2019 met een ‘estafette’, waarin we gericht met teams van locaties willen sparren over inzetbaarheid, vitaliteit en werkklimaat. Hoe zorgen we er samen voor dat het aantrekkelijk blijft om bij Gemiva te (blijven) werken, goed toegerust, op een gezonde manier en met voldoening en plezier. De rapportcijfers die we onszelf in het MTO hebben gegeven, vormen voor dat gesprek ook zinvolle input. Wordt dus vervolg.

Vrijwilligersenquête

Ruim 1500 vrijwilligers zetten zich in voor de cliënten van Gemiva. Vrijwilligers geven extra kleur aan het leven van cliënten.

Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons thuis voelen en weten dat ze gewaardeerd worden. Eind 2020 hebben we daarom onderzoek gedaan naar hun tevredenheid en ervaringen. 

Lees het hele rapport hier: Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 2020